Výzvy líderstva

Študijný odbor: Fakulta podnikového manažmentu – výberový predmet pre všetky študijné programy na 2. stupni štúdia:

Všeobecný manažment

Personálny manažment podniku

Ekonomika podniku

Podnikové financie

Manažment a ekonomické znalectvo

Manažment výroby a logistika

Vyučujúci: Olívia Hurbanová
Rozsah výučby (v hodinách)- bloková: 24
Počet kreditov: 3 ECTS
Čas výučby: blokovo

24.9  13:30-16:30
8.10  13:30-16:30
29.10 13:30-16:30
12.11 13:30-16:30
19.11 13:30-16:30
10.12 13:30-16:30

Miestnosť: A3.12 
Pracovný jazyk: anglický
Spôsob hodnotenia: A-FX
Priebežné hodnotenie: prítomnosť na hodinách, aktívna participácia, prezentácia

Cieľ predmetu:  Kurz „Výzvy líderstva“ pomáha pripraviť a adaptovať mladých budúcich lídrov na kariéru zajtrajška v neustále sa meniacom svete plnom inovácií. Tento kurz podporuje študentov v množstve aktivít podnecujúcich pochopenie výziev líderstva, s ktorými sú dnes konfrontovaní experti v praxi.  Kurz pozostáva z týchto modulov:

Emočná a sociálna inteligencia, Funkčná spolupráca a tímová práca, Neverbálna komunikácia v biznise, Medzikulturálna inteligencia, Práca s informačným zahltením, Kreatívne myslenie a Inovácie, Design Thinking. Zahŕňa modely vyhodnocovania vlastnej kariéry, etické rozhodovanie a úlohu, ktorú zohrávajú manažéri zmien v organizáciách. Okrem toho obsahuje rozvoj zručností v oblasti riešenia problémov, písomnej a ústnej komunikácie, vedenia tímov a stanovenia cieľov.  Hlavným cieľom predmetu je poskytnúť študentom priestor na vyhodnotenie a zlepšenie ich manažérskych schopností a výkonnosti v oblasti líderstva. Výučba na hodinách je doplnená riešením prípadových štúdií, interaktívnymi cvičeniami a sebahodnotiacimi nástrojmi. Príklady líderských zručností a techník preberaných v rámci predmetu obsahujú komunikáciu, verejné vystupovanie, strategické plánovanie, rozhodovanie, adaptívne a inovatívne myslenie a tvorbu tímov.

Pre materiály na preštudovanie na jednotlivé hodiny a aktuálne informácie, prosím, sledujte anglickú verziu tejto stránky!

Stručná osnova predmetu (sylabus predmetu):

  1. Teamwork, Functional Collaboration and Emotional Intelligence (Tímová práca a Emočná inteligencia)– 24.9.
  2. Nonverbal Communication and its role in business (Neverbálna komunikácia a jej úloha v biznise) – 8.10.
  3. Argumentation, Decision Making and Power of Influence (Argumentácia, rozhodovanie a presviedčanie) – 29.10.
  4. Information Overload Management – regain and sharpen your focus and memory (Práca s informačným zahltením) – 12.11.
  5. Basics of Cross-cultural Communication (Základy medzikulturálnej komunikácie) – 19.11.
  6. The Role of Creative Thinking and Innovations in Business (Kreatívne myslenie a Inovácie v biznise)– 10.12.