Profil absolventa

Primárnou cieľovou skupinou Centra severoamerických štúdií sú študenti humanitných a ekonomických vied I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia. Program je súčasne otvorený pre študentov a absolventov všetkých fakúlt vysokých škôl v SR i v zahraničí, ktorí majú záujem doplniť si svoje vedomosti, resp. rozšíriť si svoju odbornú a praktickú prípravu na efektívnu interakciu so severoamerickým regiónom. Absolvent vybraných modulov získa hlbšie porozumenie pre ekonomickú, politickú a spoločensko-kultúrnu dynamiku prostredia USA a Kanady. Po absolvovaní špecializovaného doplnkového vzdelávacieho programu sa absolvent stáva spôsobilejší komunikovať a spolupracovať s vládnymi, mimovládnymi, podnikateľskými a ďalšími inštitúciami a ich predstaviteľmi z daného regiónu.

Zameranie na akademicko-podnikate?skú spoluprácu a riešenie prípadových štúdií navyše podnecuje absolventov jednotlivých kurzov ku kreativite a zvyšuje ich schopnos? rieši? reálne úlohy a problémy, s ktorými sa môžu stretnú? vo svojom budúcom profesionálnom živote.