Manažment medzinárodného podnikania: prípadové štúdie DELL

Študijný odbor: Celouniverzitný predmet
Garantuje: Ing. Simona Škorvagová, PhD., Obchodná fakulta
Vyučujúci: experti spoločnosti DELL
Rozsah výučby (v hodinách) týždenný: 2
Počet kreditov: 3 ECTS
Čas: štvrtok 16:00 -17:30
Miestnosť: v priestoroch DELL
Pracovný jazyk:
 anglický
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: A-FX
Priebežné hodnotenie: uvedené na AJ verzii stránky

Cieľ predmetu:  Cieľom predmetu je predostrieť študentom fungovanie globálnej spoločnosti a jej úspechov, špecifiká operovania na globálnom trhu. Študentom bude poskytnutý prehľad trhu a odvetví, v ktorých firma pôsobí. Niektorým strategickým oblastiam bude venovaná bližšia pozornosť (“direct” model, značka, operačný manažment, fúzie a akvizície, atď.) s cieľom priblížiť študentom dôležitosť týchto aspektov pre globálnu firmu v porovnaní so spoločnosťou, ktorá pôsobí na lokálnom trhu. Témy budú pokrývané z globálneho hľadiska s priamym vzťahom na lokálne podmienky napriek tomu, že sú pripravené v slovenských podmienkach. Praktická stránka kurzu predstaví rôzne stratégie firmy, ktoré mali implikácie na jej úspechy a pády. Cieľom kurzu je taktiež predstaviť komplexnosť a rôznorodosť tematických oblastí, ktoré musí globálna spoločnosť pokryť, ak chce byť úspešná.

Témy jednotlivých hodín:

 1. týždeň – 15. februára: Úvodná lekcia: prehľad kurzu, vzdelávacie aktivity, požiadavky a očakávania od študentov, informácia o záverečnej práci (povinná hodina)
 2. týždeň – 22.februára: DELL Evolution – ako môžete vybudovať spoločnosť priekopníckym spôsobom a v dnešných výzvach
 3. týždeň – 1. marca: Globálna stratégia DELL vo fúziách a akvizíciách
 4. týždeň – 8. marca: Skúsenosti zákazníkov
 5. týždeň – 15. marca: Kultúra spoločnosti Dell v kombinácii so vzdialenými tímami
 6. týždeň – 22. marca: Prezentácia 1 – téma globálnych IT trendov
 7. týždeň – 29. marca: Prezentácia 2 – téma globálnych IT trendov
 8. týždeň – 5. apríla: Značka DELL a sociálne médiá
 9. týždeň – 12. apríla: Cesta životného cyklu produktu
 10. týždeň – 19. apríla: Zdieľané centrá služieb vo svete
 11. týždeň – 26. apríla: Sila BRIC
 12. týždeň – 3. mája: Záverečná hodina a prezentácia prípadovej štúdie (povinná hodina)

Pre úlohy kurzu a aktuálne informácie sledujte AJ verziu stránky!

Feedback študentov 2014 -2015