Americká obchodná kultúra a etika

Študijný odbor: Celouniverzitný predmet
Garantuje: Fakulta aplikovaných jazykov
Vyu?ujúci: experti spoločností Adient, AmCham, AT&T, O2, Seesame, TPA 

Rozsah výučby (v hodinách) týždenný: 2
Počet kreditov: 3 ECTS
Čas: utorok 15:15-16:45 (prvá hodina je povinná)
Miestnosť: A3.12
Pracovný jazyk: anglický
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: A-FX, priebežné domáce úlohy, účasť na hodinách

Spôsob hodnotenia
Pre materiály na preštudovanie na jednotlivé hodiny a aktuálne informácie, prosím, sledujte anglickú verziu tejto stránky!

Cieľ predmetu:  Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so špecifikami americkej obchodnej kultúry a vplyvom etiky na ekonomické vzťahy.  Kurz pojednáva o základných charakteristikách a determinantoch ekonomického systému USA, pričom sa sústreďuje tiež na hodnotovú dimenziu podnikania a sociálne i ekologické aspekty obchodu. Zároveň ponúka analýzu aktuálnych vývojových tendencií a možných implikácií globálnej finančnej a ekonomickej krízy na obchodnú kultúru severoamerických korporácií. Predmet bude vyučovaný najmä vedúcimi pracovníkmi firiem združených v Americkej obchodnej komore v SR. Predmet ponúka možnosť kombinovať štúdium hospodárskeho a obchodného prostredia Severnej Ameriky a prípadových štúdií vyučovaných optikou biznis prostredia.

Stručná osnova predmetu (sylabus predmetu):

 1. Úvodná hodina: prehľad metodológie, sylabus kurzu, predstavenie jednotlivých tematických celkov, spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu, požadovaná literatúra (povinná hodina) – 19. 9.
 2. Manažment externých vzťahov spoločnosti a vzťahy s vládou – teória a korporátny model (O2) – 26. 9.
 3. Manažment externých vzťahov spoločnosti a vzťahy s vládou – prípadová štúdia (O2) – 3.10.
 4. PR a komunikácia– teória a korporátny model (Seesame) – 10. 10.
 5. PR a komunikácia – prípadová štúdia (Seesame) – 17. 10.
 6. Etika v podnikaní– teória a korporátny model (AT&T) – 24.10.
 7. Etika v podnikaní  prípadová štúdia (AT&T) – 7.11.
 8. Manažment ľudských zdrojov– teória a korporátny model (TPA) – 14. 11.
 9. Manažment ľudských zdrojov– prípadová štúdia (TPA) – 21. 11.
 10. Obchodná kultúra a spoločenská zodpovednosť firiem – teória a korporátny model (Adient) – 28. 11.
 11. Obchodná kultúra a spoločenská zodpovednosť firiem – prípadová štúdia (Adient) – 5. 12.
 12. Záverečná hodina: vyhodnotenie kurzu, záverečné informácie a typy na literárne zdroje, záverečné konzultácie – 12.12.